LOOP Leeuwarden is het grootste hardloopevenement van Fryslân. Elk jaar staan er duizenden deelnemers aan de start op het feestelijke Wilhelminaplein. Het parcours gaat dwars door de sfeervolle binnenstad van Leeuwarden.

Postbus 707, 8901 BM Leeuwarden info@loopleeuwarden.frl
Volg ons
Image Alt

Reglement en voorwaarden

LOOP Leeuwarden | Zondag 2 juni 2024

Reglement en voorwaarden LOOP Leeuwarden

Voor elke deelnemer/deelnemend team aan LOOP Leeuwarden.

Artikel 1: Organisatie

 • LOOP Leeuwarden is een initiatief van en wordt georganiseerd door St. Gezonde Stad Leeuwarden.

Artikel 2: Deelnemers

 • Deelnemers zijn individuen of teams, die zich hebben ingeschreven voor of één van de hardloop- of één van de wandelafstanden.
 • Deelnemers worden aangeduid als deelnemer (zowel hardlopers als wandelaars), hardlopers (deelnemers Kidsrun en 5 km, 10 km en halve marathon hardlopen) en wandelaars (6 km, 12 km en 24 km).

Artikel 3: Deelname

 • De deelnemer dient op de dag waarop LOOP Leeuwarden wordt gehouden tenminste de door de organisator voor dat onderdeel vastgestelde minimumleeftijd (en in sommige gevallen een maximum leeftijd) te hebben bereikt. Voor de halve marathon geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Deelname aan de Kidsrun kan van 4-8 jaar (1 km Kidsrun) en van 9-12 jaar (2,5 km Kidsrun). Voor de 5 en 10 km hardlopen en de wandelafstanden is geen minimum- of maximum leeftijd van toepassing.
 • De deelnemer mag slechts aan LOOP Leeuwarden deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met dit reglement. De organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
 • Deelnemers aan LOOP Leeuwarden mogen hun deelname startnummer/stempelkaart overdragen aan een andere loper en kunnen hun afstand wijzigen.
 • Indien de deelnemer verhinderd is om aan LOOP Leeuwarden deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Onder ‘inschrijfgeld’ wordt mede verstaan, de kosten voor deelname, de clinics, de aanschaf van het gelimiteerde hardloop- of wandelshirt, en een eventuele donatie aan het door de organisator aan LOOP Leeuwarden verbonden goede doel.
 • De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van LOOP Leeuwarden daartoe noopt, de vermelde data en tijden te wijzigen, dan wel geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal in beginsel geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan deelnemer plaatsvinden.

Artikel 4: Portretrecht

 • De in het kader van LOOP Leeuwarden eventueel door of namens de organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de organisator, ongeacht of deze aan de deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond LOOP Leeuwarden gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 5: Persoonsgegevens

 • De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan LOOP Leeuwarden verleent een deelnemer toestemming aan de organisator en haar partners tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer, voor interne geanonimiseerde data-analyse en – mits hiervoor op het inschrijfformulier door de deelnemer uitdrukkelijk toestemming is gegeven – voor de inzet van de persoonsgegevens door de organisatie en/of haar partners ten behoeve van het verzenden van LOOP Leeuwarden relateerde informatie aan de deelnemer en promotionele/commerciële doeleinden.
 • Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator en/of haar partners of tegen het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Instructies organisatie

 • De deelnemer dient de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisator behoren.

Artikel 7: Diskwalificatie

 • De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van LOOP Leeuwarden noodzakelijk wordt geacht.
 • De organisator neemt de startnummers in van de hardlopers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn. Bij de wandelaars wordt de stempelkaart ingenomen.

Artikel 8: Uit de wedstrijd/wandeling halen

 • Iedere deelnemer die later buiten de aangekondigde tijd kilometerpunten passeert, zal onherroepelijk uit de wedstrijd/wandeling genomen worden.
 • De organisatie zal voor vervoer van de uit de loop genomen deelnemers naar de finish zorgen, indien uitsluitend de tijdslimiet de oorzaak is.

Artikel 9: Startpositie

 • De feitelijke toewijzing van een startvak aan een deelnemer geschiedt door de organisator.
 • De deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.
 • Na het vertrek van de laatste startgroep is het voor laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.

Artikel 10: Startnummer/stempelkaart

 • De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer/stempelkaart waarop het hem toegekende deelname(nummer) is vermeld.
 • De hardloper dient het startnummer op zijn borst te bevestigen en de wandelaar dient de stempelkaart op verzoek te tonen.
 • Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is.
 • Het startnummer mag niet worden afgesneden of gevouwen.
 • Het is de deelnemer verboden andere startnummers te dragen of stempelkaarten te gebruiken dan die hem zijn versterkt door de organisator.
 • Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 11: Medisch paspoort hardlopers

 • De hardloper is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

Artikel 12: Tijdslimieten hardloper en wandelaars

 • In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de deelnemer binnen een bepaald tijdslimiet na de start, de finish zijn gepasseerd, anders wordt hij/zij niet opgenomen in de uitslag. Bij deelname gelden de volgende limieten:
  • 5 km hardlopen: 50 minuten.
  • 10 km hardlopen: 90 minuten/1,5 uur.
  • halve marathon: 150 minuten/2,5 uur.
 • De wandelaars hebben geen tijdslimiet, echter dient iedereen voor 16:15 uur de finish in Leeuwarden te hebben gepasseerd.

Artikel 13: Finish

 • De finish van LOOP Leeuwarden sluit om 16:15 uur.
 • Dit betekent dat de deelnemer aan de wandelafstanden zelf de tijd in de gaten moeten houden. Op de verzorgingsposten onderweg liggen globale tijdschema’s ter inzage.

Artikel 14: Treinvervoer wandelaars

 • Elke wandelaar heeft recht op vervoer (enkele reis) per trein tussen Leeuwarden en de startplaats Camminghaburen, hetzij voor hetzij na de loop.

Artikel 15: Tassenafgifte

 • Iedere deelnemer kan zijn tas afgeven op een locatie vlak bij de finish.
 • De organisatie draagt geen verantwoording voor het eventuele zoekraken van (kleding)tassen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro) per Overeenkomst.
 • De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan LOOP Leeuwarden.
 • De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op LOOP Leeuwarden.
 • De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot LOOP Leeuwarden. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors van LOOP Leeuwarden en de gemeente(n) waarin LOOP Leeuwarden plaatsvindt, zijn evenals de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.
 • 7. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie (of kledinginname/garderobe).

Artikel 17: Ziekten of ongevallen

 • De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers.

Artikel 18: Vaststelling uitslag hardlopers

 • De organisator stelt de finishtijd per hardloper aan de 5, 10 km of halve marathon vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van een tag van De organisator kan de tijden van de deelnemer alleen dan registreren indien deze een Tag op de juiste wijze draagt. De hardloper ontvangt een tag van de organisator die op het startnummer is bevestigd. De bruto tijd is de officiële tijd.
 • Hardlopers aan de Kidsrun en wandelaars ontvangen geen finishtijd (zij hebben ook geen tag)
 • De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.

Artikel 19: overige bepalingen

 • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens LOOP Leeuwarden op het gehele parcours van kracht.
 • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan. Dit is van uitzondering op de kinderen die deelnemen aan de 1 km Kidsrun.
 • Het volgen van de hardloopwedstrijd in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is niet mogelijk.
 • Het is niet toegestaan tijdens LOOP Leeuwarden expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 • Het is niet toegestaan op enige wijze promotionele/commerciële activiteiten te verrichten en/of uit te dragen zonder toestemming van de organisatie.
 • Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.
 • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Tevens is wildplassen verboden.
 • De deelnemer heeft de mogelijkheid om het inschrijfgeld optioneel te verhogen met een bijdrage aan het goede doel dat verbonden is aan LOOP Leeuwarden. LOOP Leeuwarden is echter geen goede doelen evenement.

Artikel 20: Geschillen

 • Op de overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de organisator enerzijds en de deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de organisator.

Het laatste nieuws